Lemon Grove

6972 Avalon Way

Lemon Grove CA 91945

1,634 Sqft 2 Baths 3 Beds

8116 DARRYL ST

Lemon Grove CA 91945

1,661 Sqft 2 Baths 5 Beds

1455 La Corta Cir.

Lemon Grove CA 91945

1,225 Sqft 2 Baths 3 Beds

1527 Primera St

Lemon Grove CA 91945

1,225 Sqft 2 Baths 3 Beds

8432 Blossom Hill Dr

Lemon Grove CA 91945

2,066 Sqft 3 Baths 4 Beds

3515 Grove St #109

Lemon Grove CA 91945

1,022 Sqft 2 Baths 2 Beds