Lemon Grove

2180 Main St

Lemon Grove CA 91945

812 Sqft 1 Baths 2 Beds

7695 Canton Dr

Lemon Grove CA 91945

913 Sqft 2 Baths 3 Beds

1818 Dartmoor Dr

Lemon Grove CA 91945

1,377 Sqft 2 Baths 4 Beds

8016 Longdale

Lemon Grove CA 91945

2,508 Sqft 2 Baths 4 Beds

3019 Rondevoo Rd

Lemon Grove CA 91945

1,080 Sqft 2 Baths 3 Beds

1686 Larwood Rd

Lemon Grove CA 91945

1,323 Sqft 2 Baths 3 Beds